Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Kritéria prijatia  do radov Mestskej polície SereďPríslušníkom obecnej polície sa môže v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení a doplnení neskorších predpisov môže stať len osoba:

A.    bezúhonná,
B.    staršia ako 21 rokov,
C.    telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

Uvedené podmienky musia príslušníci MsP spĺňať po celý čas trvania pracovného pomeru a ich bezúhonnosť, spoľahlivosť, telesnú, duševnú a odborná spôsobilosť môžu byť kedykoľvek overené.

Ad A. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa pred prijatím na útvar MsP Sereď preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Ad C. Telesná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý počas prijímacieho konania vystaví praktický lekár pre dospelých. Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychodiagnostických testov vykonaných v rámci prijímacieho konania. Odborná spôsobilosť sa pred prijatím do zamestnania preukazuje potvrdením o ukončení stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná skúška).


Žiadosť o prijatie

Voľné pracovné miesta príslušníkov MsP Sereď sú spravila obsadzované na základe vyhláseného prijímacieho konania.
Písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť poštou alebo osobne na útvar MsP Sereď, Jesenského 3015, 926 00 Sereď alebo zaslať v elektronickej podobe na adresu mestskapolicia@sered.sk.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru musí obsahovať:
-    adresu trvalého pobytu,
-    kontaktnú adresu v prípade, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu,
-    dátum narodenia,
-    telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa záujemcu,
-    súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť:
-    profesijný životopis,
-    kópiu maturitného vysvedčenia, resp. vysokoškolského diplomu.


Výberové prijímacie konanie

Výberové prijímacie konanie sa uskutočňuje v termínoch určených výberovou komisiou zloženou z vedúcich zamestnancov MsP Sereď  nasledovne:
-    osobný pohovor s výberovou komisiou,
-    test slovenského jazyka,
-    test fyzickej spôsobilosti,
-    psychodiagnostický test.

Po úspešnom absolvovaní každej časti sú záujemcovia o prijatie do pracovného pomeru informovaní o postúpení, resp. nepostúpení do ďalšej časti konania.


Ďalšie informácie

Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície v trvaní troch mesiacov a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR podľa NV SR č. 590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície v znení a doplnení neskorších predpisov. Náklady spojené s odbornou prípravou, vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti, cestovným a ubytovaním hradí Mesto Sereď. Úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere na útvare MsP Sereď.
O vydanie zbrojného preukazu skupiny „C“ v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení doplnení neskorších predpisov žiada príslušník obecnej polície po úspešnom získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR.
 


« Späť na Menu