Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Pondelok, 24.06.2024
Meniny dnes oslavuje: Ján    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

O násObecná polícia predstavuje významnú bezpečnostnú zložku na miestnej úrovni, ktorá má na našom území a v našej spoločnosti svoje historické pramene. Jej opätovné konštituovanie v rámci územnej samosprávy umožnili spoločenské zmeny uskutočnené po roku 1989.

Možnosť zriadiť si obecnú políciu ako poriadkový útvar, bola daná obciam a mestám zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona si na plnenie úloh samosprávy môže obecné (mestské) zastupiteľstvo zriadiť fakultatívne orgány, ktoré sú od neho závislé a zodpovedajú mu za svoju činnosť. Jedným z takýchto orgánov je obecná polícia a v mestách mestská polícia.

Základné informácie

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce (primátora mesta).


Základné úlohy, organizáciu, práva a povinnosti mestskej polície vymedzuje osobitný zákon – zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Podrobnejšiu úpravu vzájomných vzťahov medzi mestskou políciou a orgánmi mesta Sereď, jej organizačnú štruktúru, ako i ďalšie úlohy upravuje Pracovný poriadok Mestskej polície v Seredi schválený dňa 25.04.2014. 

Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. V meste Sereď bola mestská polícia zriadená všeobecne záväzným nariadením č.4/1991 dňa 09.07.1991.

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami obce a pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Činnosť mestskej polície riadi a organizuje náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.