Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Aktívni seniori

Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP Sereď“) už 17 rokov zabezpečuje plynulý prechod detí cez priechody pre chodcov v ranných hodinách v blízkosti školských  zariadení. Rozvojom motorizovaného priemyslu došlo za niekoľko rokov k nárastu cestnej premávky, čo malo za následok potreby zabezpečovania viacerých priechodov pre chodcov na území mesta Sereď. Pre nedostatočné personálne zabezpečenie je možné príslušníkmi mestskej polície zabezpečiť len najkritickejší priechod pre chodcov na ul. Cukrovarská, pričom priechody pre chodcov na ul. Čepenská a ul. M. R. Štefánika sú bez dohľadu nad bezpečným priechodom detí.

Na začiatku roka 2011 sa začala MsP Sereď zaoberať myšlienkou zabezpečenia priechodov pre chodcov seniormi na území mesta Sereď s poukazom na ich skúsenosti nadobudnuté počas pracovného života a voľnejšieho denného režimu.

MsP Sereď vypracovala grantový projekt nadácie Orange: „Zelená pre seniorov“ pod názvom „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“ (ďalej len „projekt“) vo výške 865,- €. Projekt je venovaný v prospech cieľovej skupiny mesta Sereď, predovšetkým formou vzdelávacích preventívnych aktivít (prednášok, diskusných fór, besied) a priamym zapojením seniorov do aktivít v prospech občianskej komunity. Projekt chce využiť angažovanosť seniorov priamym výkonom aktivít v prospech lokálnej komunity, konkrétne do dohľadu nad bezpečným priechodom detí cez priechody pre chodcov v blízkosti školských zariadení v ranných hodinách počas dní školského vyučovania. Grantový projekt podporilo aj vedenie mesta - primátor Ing. Martin Tomčányi a viceprimátor Bc. Ľubomír Veselický.
O realizácii projektu informovala MsP Sereď občanov mesta Sereď počas mesiacov jún – november prostredníctvom prednášok realizovaných v dvoch denných centrách. Seniori boli myšlienkou zapojenia do aktivít v prospech lokálnej občianskej komunity nadšení a prisľúbili zapojenie do predkladaného projektu. Za dohľad na priechodoch pre chodcov od 07.00 do 08.00 hod. bola seniorom ponúknutá finančná odmena vo výške 2,20 €.
MsP Sereď oslovila prostredníctvom RTV Krea a internetových novín SeredOnline aj seniorov, ktorí sa z osobných dôvodov nestretávajú v denných centrách a usporiadala pre nich stretnutie, o ktoré však neprejavil záujem žiadny občan.

V mesiaci december sa do projektu zapojili dvaja aktívni seniori, ktorým bolo na základe žiadosti, podľa podmienok upravených v § 63 ods. 2 písm. e) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonaného preškolenia Okresným dopravným inšpektorátom v Galante vydané poverenie dávať pokyny na zastavenie vozidla na ul. Čepenská Mgr. Jindřiške Vavrovičovej a p. Ladislavovi Takáčovi.
Dňa 20.01.2012 po prvýkrát realizovali aktívni seniori dohľad nad plynulým prechodom detí na priechode pre chodcov v raňajších hodinách pod odborným dohľadom MsP Sereď. Od 25.01.2012 vykonávajú seniori dohľad na priechode samostatne.

S myšlienku zapojenia seniorov sa stretávame aj v mestách Senica a Brezno, kde sa zastavovaním vozidiel na priechodoch pre chodcov venujú cca 6 rokov. V meste Brezno ich zabezpečujú seniori z denného centra Prameň na báze dobrovoľníctva.

Dúfame, že zapojenie prvých dvoch aktívnych seniorov do projektu „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“ je len začiatkom a záujem prejavia aj iní aktívni seniori.


« Späť na Oznamy