Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Štvrtok, 30.06.2022
Meniny dnes oslavuje: Melánia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Výberové konanie na náčelníka MsP Sereď

Podľa §2 ods.3 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo, pričom v zmysle podmienok určených VZN mesta Sereď č.1/2002 Štatút mestskej polície mesta Sereď, sa miesto náčelníka mestskej polície obsadzuje na základe výberového konania, ktoré uskutočňuje výberová komisia zriadená primátorom mesta Sereď.

Kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • prax v riadiacej funkcii minimálne 3 roky, manažérske schopnosti, koncepčné a strategické myslenie
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť obecnej polície a samosprávy (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o obecnom zriadení, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o ochrane osobných údajov)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel)
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
 • vodičský preukaz skupiny B

Výhodou uchádzača je odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a zbrojný preukaz.

Zoznam požadovaných dokladov :

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný a štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako 1 mesiac  (vybraný uchádzač pred podpisom pracovnej zmluvy absolvuje ešte aj psychotesty)
 • koncepcia práca MsP v podmienkach Serede – s 18-22 zamestnancami a spolupráca so štátnou políciou a MsÚ na 4-5 strán A4 vo Worde
 • overené kópie dokladov o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a zbrojného pasu v  prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov)
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov


Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.


Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doloženú potrebnými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 16.3.2012 do 12.00 hod. na adresu Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Obálku je potrebné označiť heslom „Výberové konanie – náčelník Mestskej polície Sereď - neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.