Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Letná škola MsP 2012

Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho realizuje tri turnusy jednodňových letných táborov. Denná letná škola 2012 bude voľným pokračovaním Dennej letnej školy MsP Sereď 2011.

Letné tábory 2012 budú zamerané na témy: vedieť povedať nie; chápanie škodlivosti mäkkých a tvrdých drog; tolerancia; spolupráca s ostatnými; agresivita vs. asertivita; vytvorenie kladného vzťahu detí k mestskej polícii; prevencia krádeží u mladistvých a maloletých a i.  

MsP v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho použije pri výkone jednotlivých aktivít rôzne metódy a formy verbálnej techniky, besedu, dialóg, nácvik, hry, súťaže, športové hry, celodenné resp. poldňové výlety; táborovú olympiádu, a i.

Termíny jednodňových letných táborov:
09.07. 2012 – 13.07.2012 1. turnus
23.07.2012  – 27.07.2012 2. turnus
30.07.2012  – 03.08.2012 3. turnus

Realizácia letného tábora je od 07.00 hod. do 15.30 hod., pričom príchod detí do budovy školy je od 07.00 hod. do 08.30 hod. a odchod detí z budovy školy od 15.00 hod. do 15.30 hod.

Deťom bude za poplatok 8,00 €/turnus zabezpečené stravovanie (desiata, obed, olovrant) a náklady na výlety do okolia.

Rodičia svoje deti môžu prihlásiť zo všetkých základných škôl na území mesta Sereď. Počet zapojených detí do jedného turnusu je max. 20 detí v pomere 11 detí ZŠ Juraja Fándlyho, 3 deti ZŠ J. A. Komenského, 3 deti ZŠ sv. Cyrila a Metoda a 3 deti ZŠ P. O. Hviezdoslava. Vekové rozhranie detí je od 3. do 6. ročníka ZŠ. Každé dieťa sa môže zúčastniť iba jedného termínu denného letného tábora.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť zo stránky www.msp.sered.sk v menu Prevencia alebo prevziať osobne na útvare MsP Sereď vždy v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 14.30 hod. na oddelení prevencie kriminality.

Vypísanú záväznú prihlášku prineste osobne na útvar MsP Sereď do 04.05.2012. Rodičia vybraných detí budú spätne telefonicky kontaktovaní.