Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 16.07.2024
Meniny dnes oslavuje: Drahomír    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Informácie o zábavnej pyrotechnike

Základné podmienky na pyrotechnické výrobky, na zaobchádzane s nimi, na ich výrobu, predaj, používanie a ďalšie podmienky, ktoré sa na pyrotechnické výrobky vzťahujú, upravuje zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.

V zmysle § 36d zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, predajcovia nesmú zábavnú pyrotechniku predávať:

-          na trhových miestach, v priestoroch vchodu do predajne, východu a únikových ciest z predajne,

-          predavači bez odbornej spôsobilosti (každý predavač musí mať platné oprávnenie predavača na predaj pyrotechnických výrobkov),

-          v obchodnej sieti nesmú predávať iné pyrotechnické výrobky než z I., II., a III. triedy a podtried T1 a T0,

-          nesmú predávať žiadne pyrotechnické výrobky deťom do 15 rokov, výrobky II. triedy a podtriedy T1 osobám mladším ako 18 rokov, pyrotechnické výrobky III. triedy osobám mladším ako 21 rokov,

-          nesmú predávať zábavnú pyrotechniku z II. a III. triedy a podtriedy T2 bez upozornenia na dodržiavanie návodu na použitie,

-          nesmú predať pyrotechnický výrobok III. triedy, a podtried T2 a P2 bez preverenia, či má kupujúci odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s takýmito pyrotechnickými výrobkami (či má platné oprávnenie pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov), a o takomto predaji majú predajcovia povinnosť viesť evidenciu.

Mestská polícia nie je vecne príslušným orgánom na prejednanie porušení na strane predajcov. Porušenia zákona zo strany predajcov sú oprávnené riešiť orgány určené zákonom: ústrední banský inšpektori Štátnej banskej správy a obvodní banský inšpektori Obvodnej banskej správy (zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe), inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov), odbor živnostenského podnikania obvodných úradov (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).

Čo sa týka oprávnení mestskej polície, táto je oprávnená v blokovom konaní prejednať priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide o priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto poruší zákaz použiť pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie. V prípade, že mestská polícia zistí, že bola naplnená skutková podstata tohto priestupku, môže občanovi uložiť pokutu do výšky 33 eur.

Mestská polícia v rámci svojej pôsobnosti predajcov zábavnej pyrotechniky kontroluje a v prípade nedodržania niektorej zákonom danej povinnosti, ich na porušenie upozorní a vyzve, aby urobili nápravu. U doteraz vykonaných kontrol predaja zábavnej pyrotechniky, mestská polícia zistila predaj pyrotechnických výrobkov na miestach ako je vchod do predajne a východ z nej. Predajcov upozornila, že sa jedná o porušenie zákonnej povinnosti a vyzvala ich, aby urobili kroky k náprave. V prípade, že mestská polícia počas kontrol predajných miest zistí opakované porušenia zákonných podmienok predajcami, vec postúpi orgánom oprávneným vo veci konať.

Vážení občania, ak spozorujete, že na strane predajcov zábavnej pyrotechniky alebo na strane fyzických osôb pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza k porušenia zákonných podmienok, môžete túto skutočnosť nahlásiť buď priamo vecne príslušným orgánom, prípadne mestskej polícii na t.č. 159, prípadne 031/7892541 alebo 0903/434768.