Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Činnosť odd.kriminálnej prevencie v roku 2014

 Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie
Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície v Seredi (ďalej len „oddelenie prevencie“) je vykonávaná v súlade s  Pracovným poriadkom Mestskej polície v Seredi (zo dňa 20.9.2013). V sledovanom období výkon prevencie na oddelení prevencie zabezpečovala Mgr. Karin Kapustová PhD..
Preventívne aktivity oddelenia prevencie MsP Sereď sú realizované na základe ponuky preventívnych aktivít a programov na aktuálny školský rok (rámcový prehľad ukazuje tab. č. 1) a sú realizované na základe dohody so školským zariadením resp. subjektom, ktorý o realizáciu konkrétnej aktivity prejaví záujem.
V druhom polroku 2014 sa činnosť oddelenia prevencie zameriavala na prioritnú os preventívnych aktivít s ľudskoprávnym zameraním (programy nešpecifickej prevencie intolerancie, program a aktivity špecifickej prevencie intolerancie a šikanovania, odborné semináre, súťaže), na realizáciu ktorých získala MsP Sereď grant z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Na realizáciu projektu s názvom Ľudské práva = učme sa mať v úcte seba a iných bol MsP udelený grant vo výške 5000,- €.
Tabuľka č.1         Ponuka preventívnych aktivít a programov 


ZariadeniePonuka
Základná škola- prevencia závislostí - riziká spojené s používaním PC a internetu - násilie, agresia, agresivita, intolerancia , xenofóbia - asertivita - oblasť ľudských práv - viktimačná prevencia a bezpečnostné návyky - všeobecné osvetové témy a zvyšovanie právneho vedomia - projekt „ Srdce na dlani“ ( pre ZŠ 1-2 ročník )
Stredná škola
Zariadenie pre seniorovpodľa dopytu
Materské školyprojekt „ Srdce na dlani“, dopravná výchova, „Psíček šteká hav-hav-hav, pekne hlasno na pozdrav

Dlhodobý výchovno-preventívny program Srdce na dlani pre MŠ a ZŠ je dlhodobo realizovaným projektom, o realizáciu ktorého je zo strany materských a základných škôl veľký záujem. Program sa zameriava na rozvoj sociálnych a emočných zručností detí a zahŕňa nácvik empatie, regulovanie emócií a riešenie konkrétnych problémov detí. Jedná sa o projekt, ktorý je schválený Ministerstvom školstva ako učebná pomôcka v MŠ a ZŠ. V priebehu roka 2014 bol program realizovaný v desiatich triedach šiestich materských škôl s celkovým počtom 226 detí v predškolskom veku zaradených do programu (tab. č. 2) a v desiatich triedach dvoch základných školách s celkovým počtom 178 žiakov (tab. č. 3).
Tabuľka č. 2        Prehľad realizácie programu Srdce na dlani pre MŠ


MŠ zaradené do projektuTermín realizáciePočet realizovaných stretnutíPočet tried zaradených do programu v kalendárnom rokuPočet detí zaradených do programu
MŠ Komenského, blok Ajanuár - jún 201432125
MŠ Komenského, blok Bjanuár - december 201443249
MŠ Murgašovajanuár - december 201429233
MŠ Podzámskaseptember - december 201412124
MŠ D. Štúrajanuár - december 201440371
MŠ Fándlyhoseptember - december 201411124
Spolu MŠ:616710226

Tabuľka č. 3        Prehľad realizácie programu Srdce na dlani pre ZŠ

ZŠ zaradené do projektuTermín realizáciePočet realizovaných stretnutíPočet tried zaradených do programu v kalendárnom rokuPočet detí zaradených do programu
ZŠ J. A. Komenskéhojanuár - december 2014575113
ZŠ J. Fándlyhoseptember - december 201426365
Spolu ZŠ:2838178

V školských zariadeniach sú realizované rôzne tematicky zamerané preventívne aktivity vo forme školských preventívnych aktivít a programov (tab. 4). Rovnako sú tematicky zamerané prednášky a workshopy určené aj iným subjektom. V roku 2014 sme realizovali 160 tematicky zameraných preventívnych aktivít (tab. č. 4) v 8 materských školách, 4 základných školách, na 2 stredných školách a v zariadení pre seniorov (DD a DSS).
 
Tabuľka č. 4        Prehľad realizácie tematicky zameraných preventívnych aktivít vo forme školských preventívnych aktivít/programov

Tematické zameranieZapojené subjektyPočet realizovaných stretnutí/hodínPočet účastníkov
Negatívne emócieZariadenie pre seniorov125
HnevZariadenie pre seniorov128
UnpluggedZŠ J. Fándlyho11201
Tvoja správna voľba
(tvorivá interaktívna dielňa)
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. Fándlyho
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
Špeciálna ZŠ
14273
AlkoholZariadenie pre seniorov146
Alkohol a fajčenieGymnázium V. Mihálika244
FajčenieZariadenie pre seniorov128
Nešpecifická prevencia intolerancie/šikanovaniaCZŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ J. A. Komenského
13202
Špecifická prevencia intolerancie/šikanovaniaCZŠ sv. Cyrila a Metoda222
ŠikanovanieŠpeciálna ZŠ115
Asertivita (asertivita - agresivita, asertívne zručnosti: rozhovor, prijímanie a dávanie spätnej väzby, komplimenty a kritika)Špeciálna ZŠ
ZŠ J. Fándlyho
ZŠ J. A. Komenského
Zariadenie pre seniorov
21334
Agresia, agresivita, násilie, šikanovaniaCZŠ sv. Cyrila a Metoda
Špeciálna ZŠ
ZŠ J. Fándlyho
466
Násilie ,agresia, agresivita vo vzťahoch a v sociálnych skupináchGymnázium V. Mihálika227
Agresia, násilie = porušovanie ľudských právCZŠ sv. Cyrila a Metoda222
Riešenie konfliktovCZŠ sv. Cyrila a Metoda447
Krádeže a šikanovanieZŠ J. Fándlyho360
Ako to urobiť, nech nezačnem sa biťCZŠ sv. Cyrila a Metoda220
Odraz porušovania medziľudských vzťahov v priestupkovom a trestnom práveZariadenie pre seniorov131
Ľudské práva a trestnoprávna zodpovednosťGymnázium V. Mihálika349
Mať právo = mať zodpovednosťZŠ J. A. Komenského351
Diskriminácia, xenofóbiaŠpeciálna ZŠ218
Obrazy ľudských práv v násŠKD pri ZŠ J. Fándlyho
ZŠ J. A. Komenského
1082
Hranice mojej tolerancieŠpeciálna ZŠ
ZŠ J. Fándlyho
438
Nedotýkajte sa, ľudská bytosť!ZŠ J. A. Komenského7144
Porušovanie ľudských práv vo virtuálnom svete internetu.OA
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
473
Násilie vo virtuálnom svete internetuCZŠ sv. Cyrila a Metoda120
Internetové priateľstváCZŠ sv. Cyrila a Metoda232
Závislosť od internetuCZŠ sv. Cyrila a Metoda224
Nevhodný obsah na interneteCZŠ sv. Cyrila a Metoda116
Bezpečnostné návyky: doma, na ulici, v hromadnej doprave, prev. napadnutia, zneužitiaGymnázium V. Mihálika239
Kontakt s neznámymi osobamiZŠ J. Fándlyho369
Zábavná pyrotechnikaCZŠ sv. Cyrila a Metoda224
Bezpečnosť na cesteZariadenie pre seniorov129
Dopravná výchova pre MŠ
(prenosné dopravné ihrisko - výklad, nácvik)
MŠ D. Štúra
MŠ Fándlyho
MŠ Komenského A
MŠ Murgašova
MŠ Komenského B
MŠ Podzámska
MŠ Cukrovarská
MŠ Pažitná
15275
Bezpečne do školyCZŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ J. A. Komenského
576
Bezpečne na bicykliCZŠ sv. Cyrila a Metoda
ZŠ J. A. Komenského
351
Psíček šteká hav-hav-hav, pekne hlasno na pozdravMŠ Murgašova
MŠ Cukrovarská
MŠ D. Štúra
MŠ Podzámska
4105
SpoluMŠ: 8, ZŠ: 4, SŠ: 2, ZSS: 11602706

Preventívne aktivity vo forme školských programov s konkrétnym tematickým zameraním doplňujú aktivity vo forme mimoškolských programov: prípravy MDD, zábavno-súťažne popoludnia, denný letný tábor, exkurzie a pod..
V roku 2014 bolo vyhlásených 5 súťaží, z toho boli 4 súťaže s celkovým počtom 230 prihlásených detí zrealizované (tab. č. 5).
 
Tabuľka č. 5        Prehľad realizácie preventívnych aktivít vo forme súťaží

Názov súťažeŠkolské zariadenia zapojené do súťažePočet súťažných dielPočet detí zapojených do súťaže
Futbalový turnaj o pohár mestskej polície
Hrajme s rešpektom
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. Fándlyho
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
/35
Obraz ľudských práv v nás
(výtvarná súťaž)
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. Fándlyho
ZUŠ J. Kvetoňa-Fischera
Špeciálna ZŠ
ZŠ Vlčkovce
ZŠ Šoporňa
ZŠ Zemianske Sady
132135
Oslava ľudských práv poéziou a prózou - tvorbaZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. Fándlyho
ZUŠ J. Kvetoňa-Fischera
Gymnázium V. Mihálika
ZŠ Zemianske Sady
4351
Oslava ľudských práv poéziou a prózou - prednesZUŠ J. Kvetoňa-Fischera
ZŠ Šintava
ZŠ Pusté Sady
/9
Environmentálna súťaž
Nech je svet okolo nás krajší
vyhlásenánerealizovaná pre nezáujem
SpoluŠkolských zariadení: 9175230

Pri príležitosti MDD sa Mestská polícia Sereď zúčastnila na MDD bezpečnostných a záchranných zložiek pri vodnej ploche Koleno, na ktorej sa zúčastnili deti nielen zo seredských materských a základných škôl, ale aj deti z okolitých MŠ a ZŠ v celkovom počte 1810 detí. A rovnako pri príležitosti MDD sme boli oslovení ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho k príprave zábavno-súťažného popoludnia pre 92 detí z ŠKD pri J. Fándlyho v Seredi (tab. č. 6).
Exkurzií na MsP sa zúčastnilo 6 skupín detí v celkovom počte 129 detí (tab. č. 6).
V mesiaci júl 2014 sa konal denný letný tábor MsP, ktorého sa zúčastnilo 54 detí zo Serede a okolia. Letný denný tábor sa konal v dvoch turnusoch (14.7.-18.7., 21.7.-25.7.) v priestoroch Centra voľného času pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi.
 
Tabuľka č. 6        Prehľad realizácie iných preventívnych aktivít 

Názov aktivityŠkolské zariadeniaPočet realizovaných aktivítPočet účastníkov/detí
MDD bezpečnostných a záchranných zložiekMŠ Komenského A
MŠ Cukrovarská
MŠ Pažitná
MŠ Fándlyho
MŠ D. Štúra
MŠ Murgašova
MŠ Abrahám
ZŠ J. A. Komenského
Špeciálna ZŠ
ZŠ Vinohrady nad Váhom
ZŠ Abrahám
ZŠ Matúškovo
11810
MDD v ŠKDŠKD pri ZŠ J. Fándlyho192
Exkurzia na MsP SereďZŠ J. Fándlyho
MŠ Murgašova
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho
6129
Odborný seminár: Stratená generácia
(externý lektor)
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. Fándlyho
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
Špeciálna ZŠ
OA
Gymnázium V. Mihálika
ZŠ Vinohrady nad Váhom
5240
Odborný seminár: Róm? Cigán? Neróm? Gadžo?
(externý lektor)
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
Špeciálna ZŠ
Gymnázium V. Mihálika
OA
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. Fándlyho
4244
Oslava ľudských práv
(vyhodnotenie súťaží a slávnostný program)
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. Fándlyho
Špeciálna ZŠ
ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa
ZŠ Vlčkove
ZŠ Pusté Sady
ZŠ Šintava
1145
SpoluŠkolských zariadení: 20182660

Cyklus odborných seminárov Stratená generácia(na tému antisemitizmu a holokaustu) a Róm? Cigán? Neróm? Gadžo?, rovnako súťaže s ľudskoprávnym zameraním (Oslava ľudských práv poéziou a prózou – tvorba, prednes, Obraz ľudských práv v nás) a slávnostný program s vyhlásením výsledkov Oslava ľudských práv boli realizované vďaka grantovej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014.

Tabuľka č. 7   Sumár realizovaných preventívnych aktivít oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď v roku 2014

Preventívne aktivity podľa tematického zamerania, cieľových skupín a spôsobu výkonuPočet stretnutí/hodínPočet účastníkov
Srdce na dlani pre MŠ167226
Srdce na dlani pre ZŠ83178
Tematicky zamerané preventívne aktivity vo forme školských preventívnych aktivít/programov1602706
Súťaže4230
Iné preventívne aktivity182660
Spolu4326000

Ocenenia: 
V mesiaci Január 2014 sa MsP Sereď zapojila do súťaže vyhlásenej občianskym združením eSlovensko v rámci projektu Zodpovedne sk.. Súťaž bola určená žiakom, školám, samosprávam a preventistom, ktorým záleží na bezpečnosti detí na internete a venujú sa téme bezpečného používania internetu a mobilných technológii. Špeciálnou témou 5. ročníka súťaže bola téma: netolerancia, nenávistné prejavy a diskriminácia. Mestská polícia Sereď získala Zlaté ocenenie v kategórii preventisti a špeciálnu cenu za najzodpovednejšiu políciu.
V mesiaci máj 2014 Mestská polícia Sereď prijala od spol. Transpetrol, a.s. Bratislava finančný dar vo výške 500,-€, ktorý je viazaný darovacou zmluvou na preventívne aktivity realizované MsP Sereď.
Dňa 30.06.2014 bola Mestská polícia Sereď ocenená 3.miestom v súťaži Trnavského samosprávneho kraja Ekologický čin roka 2013 za projekt environmentálnej súťaže s názvom „ Nech je svet okolo nás krajší“ – 2.ročník. Mestská polícia Sereď získala finančné ocenenie vo výške 200,-€, toto bolo použité na realizáciu preventívnej činnosti MsP Sereď.