Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Utorok, 16.07.2024
Meniny dnes oslavuje: Drahomír    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

História prevencie MsP


Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb. patrí medzi základné úlohy obecných polícií a je východiskom aj pre výkon prevencie oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície Sereď.

Na území mesta Sereď bol do roku 2010 výkon preventívno-kriminálnych aktivít Mestskou políciou Sereď nekontinuálny. V rokoch 1999 až 2004 prevenciu realizovali príslušníci mestskej polície, ktorých primárnou náplňou práce nebola realizácia prevencie, ale robili ju z vlastnej iniciatívy, popri svojej hlavnej náplni práce mestského policajta, čo prispelo k stagnácii, postupnému poklesu kvantitatívnych parametrov prevencie a následne k zániku realizácie kriminálnej prevencie pod gesciou Mestskej polície Sereď.

Situácia sa zmenila v roku 2010, kedy bolo na MsP Sereď vytvorené samostatné pracovné miesto preventistu na oddelení kriminálnej prevencie a bol prijatý zamestnanec oddelenia kriminálnej prevencie, ktorého náplňou práce je výlučne koncepčná a metodická príprava a priama realizácia kriminálnej prevencie na území mesta Sereď.

Od začiatku obnovy výkonu preventívnych aktivít Mestskou políciou Sereď oddelenie kriminálnej prevencie vykonáva prevenciu rôznymi metódami a formami výkonu, ktoré sa každoročne snaží obohatiť o nové tematické zamerania, nové programy, či výkon aktivít inovatívnymi formami a metódami práce s cieľovými skupinami.

Skvalitňovanie výkonu kriminálnej prevencie MsP bolo a je možné vďaka zanieteniu vedenia MsP Sereď a predstaviteľov Mesta Sereď pre preventívnu činnosť, vďaka spolupráci so školskými, predškolskými a sociálnymi zariadeniami a vďaka úspešnosti Mestskej polície Sereď vo vyhlásených grantových programoch.

Granty a projekty realizované oddelením kriminálnej prevencie MsP Sereď

Od roku 2011 oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď realizovalo niekoľko preventívnych projektov, ktoré boli finančne podporené dotáciou. V roku 2011 to bola realizácia projektu “Bližšie k občanom”, na ktorú MsP získala grant z výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality vo výške 13.633 €. Vďaka tomuto grantu vznikla webová stránka MsP a boli realizované rôzne preventívne školské a mimoškolské aktivity s deťmi materských škôl, žiakmi základných škôl a so seniormi v denných centrách. V lete 2011 sa začala písať aj história letných denných táborov, keďže v tomto roku boli v spolupráci so ZŠ J. A. Komenského realizované prvé denné letné tábory pre deti a prvý pobytový letný tábor pre deti v Zárubách.

V roku 2011 uspela Mestská polícia Sereď taktiež v grantovom programe nadácie Orange Zelená pre seniorov. Projektom „Pre aktívne starnutie“ sa nám podarilo zaktivizovať občanov v dôchodkovom veku, aby spolupôsobili pri zvýšení bezpečnosti na priechodoch pre chodcov v blízkosti školských zariadení v meste. Štyria aktívni seniori mesta Sereď vykonávali dohľad na priechodoch pre chodcov v dňoch školského vyučovania do júna 2013.

V roku 2012 Mestská polícia Sereď získala finančné prostriedky na realizáciu voľného pokračovania projektu z predošlého roka pod názvom “Bližšie k Vám”, grant z výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality vo výške 12.091 € umožnil skvalitnenie práce s deťmi v materských školách, na základných a stredných školách, a taktiež v skupine seniorov. Vďaka tomuto grantu vznikla taktiež brožúra Poznaj mestskú políciu, ktorá sa venuje rôznym ohrozeniam a prierezovo sa venuje viktimačnej prevencii.

V roku 2014 Mestská polícia Sereď uspela v grantovom programe Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Projekt s názvom „ĽUDSKÉ PRÁVA = učme sa mať v úcte seba a iných“ bol realizovaný od septembra do decembra 2014 vďaka grantovej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Veľkým prínosom (okrem pravidelných aktivít s ľudsko-právnym zameraním v materských, základných a stredných školách) bola realizácia cyklu odborných seminárov „Stratená generácia“ pod vedením PhDr. Martina Korčoka, PhD. a cyklu odborných seminárov „Róm? Cigán? Neróm? Gadžo?“ pod vedením doc. PhDr. Michala Kozubíka, PhD., realizácia výtvarnej súťaže Obrazy ľudských práv v nás, literárnej súťaže v prednese a tvorbe poézie a prózy Oslava ľudských práv poéziou a prózou a veľká Oslava ľudských práv.

Na realizáciu preventívnych aktivít a letného denného tábora nám finančnou čiastkou 500,- € v roku 2014 prispela taktiež spoločnosť Transpetrol, a.s. Bratislava.

Udržiavať vysoký štandard a rozširovať ponuku preventívnych programov a aktivít v roku 2015 nám umožňuje grant vo výške 6.500,- € získaný z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresného úradu Trnava z programu Prevencia kriminality, z ktorého sú realizované preventívne aktivity projektu s názvom „Vždy máš na výber“.

 

Naše úspechy a ocenenia

Oddelenie kriminálnej prevencie bolo trikrát ocenené v súťaži Zodpovedne.sk. Špeciálne ocenenie za najzodpovednejšiu mestskú políciu sme prevzali prvýkrát v roku 2012 a následne v rokoch 2013 a 2014.

V roku 2014 sme uspeli taktiež v súťaži Ekologický čin roka 2013 vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom, v ktorej sme sa s environmentálne orientovaným projektom umiestnili na 3. mieste.

Veľmi si vážime a za veľký úspech a ocenenie našej práce považujeme záujem o nami ponúkané preventívne aktivity zo strany spolupracujúcich organizácií (do našich preventívnych aktivít sa vo väčšej či menšej miere zapájajú všetky materské školy v Seredi, všetky základné školy a obe stredné školy na území mesta Sereď, zariadenie pre seniorov). A úspechom z nášho pohľadu je taktiež skutočnosť, že z mnohých preventívnych aktivít sa z „lastovičiek“ stali aktivity s niekoľkoročnou tradíciou a nepretržitou kontinuitou realizácie. Medzi také patria napr. výchovno-preventívny program Srdce na dlani (Second Step), ktorý MsP Sereď ponúka a realizuje od septembra 2011 v materských školách a v prvých ročníkoch základných škôl, a o realizáciu ktorého záujem od jeho zaradenia do ponuky preventívnych programov neustále pretrváva. Rovnako sa do svojho piateho ročníka v roku 2015 preklenul aj Letný tábor s MsP Sereď, o absolvovanie ktorého záujem zo strany malých táborníkov narastá každým rokom.

Rovnako si veľmi ceníme, že od začiatkov výkonu práce samostatného oddelenia kriminálnej prevencie (r. 2011) sme boli oslovovaní študentmi humanitných odborov vysokých škôl so žiadosťou o výkon študentskej praxe.