Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Piatok, 17.09.2021
Meniny dnes oslavuje: Olympia    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

§3
Základné úlohy(1) Obecná polícia

  • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, 

  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),

  • dbá o ochranu životného prostredia v obci,

  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,

  • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,

  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,

  • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho

1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz  otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 

2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, 

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a kotrých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.» Späť na Základné úlohy a oprávnenia