Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Rok 2013 z pohľadu MsP

Činnosť mestskej polície ako poriadkového útvaru vychádza zo zákona NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

 Mestská polícia v roku 2013 zaznamenala  a zaevidovala  2120 vecí, z ktorých bolo  2102 priestupkov, 12  iných správnych deliktov  6 trestných činov. V blokovom konaní udelili policajti 1834 pokút v celkovej výške  24.473,-€. Od občanov prijala celkom 1530 oznamov, ktoré sa týkali rôznych podnetov protiprávneho konania, občianského spolunažívania a rôznych podozrení. Podľa služobnej dokumentácie hliadky počas roka vykonali celkovo 6221 cielených kontrol.

V roku 2013 bolo dokončené rozšírenie kamerového systému mesta po ktorom zostalo v meste nainštalovaných  36 statických a 20 otočných kamier. Kamerovým systémom operačná služba zaznamenala a zdokumentovala celkom 1451 priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 68,48 %. Po ročnom pôsobení je možné konštatovať, že vytvorením chránenej dielne a sústavným monitorovaním verejných priestranstiev osobami ZŤP sa významnou mierou zvýšila efektívnosť kamerového systému. Okrem prípadov, kedy záznamy z kamerového systému využíva Mestská polícia sa záznamy nepretržite poskytujú orgánom činných v trestnom konaní.

Napriek tomu, ale musíme konštatovať, že najväčia efektívnosť a opodstatnenosť kamerového systému bude, ak občania pochopia, že kamerový systém je tu pre občanov a len ich pomocou a spoluprácou sa dá docieliť, že na kamerovom zázname môže byť nahraté to čo sa okolo kamier deje. Ak si predstavíme, že kamera zaberá cca 50o uhol, tak 310o uhol  okolo kamery nie je zaberaný! Preto je potrebné a nutné, aby každý kto spozoruje niečo podozrivé nahlásil skutočnosť na tel.č.159 a vtedy je možné kameru nastaviť tam, kde treba.

 Počas roka 2013 bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených a zaevidovaných celkom 397 vecí, z ktorých bolo 379 priestupkov, 6 trestných činov a 12 iných správnych deliktov (požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov, nedodržanie prevádzkových časov, verejné zbierky ...).

Medzi najčastejšie oznamované veci na úseku verejného poriadku patrili priestupky proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch (61 prípadov). Išlo o priestupky, ktoré boli mestskej polícii oznamované z predajní potravín (11 oznamov), kde sa jednalo o drobné krádeže tovaru a tiež rôzne krádeže predmetov druhotných surovín (farebné kovy), ktorými si páchatelia zabezpečovali prísun finančných prostriedkov potrebných na živobytie, alkohol a iné návykové látky, ale aj priestupky, pri ktorých dochádzalo ku škodám na majetku mesta poškodzovaním alebo krádežou smetných nádob. Na úseku verejného poriadku boli kamerovým systémom najviac zaznamenaných 86 prípadov znečistenia VP odhodením nedopalku cigarety. Napriek tomu, že priestupok znečistenia VP exkrementami od psov je ťažko preukázateľný, policajtom sa vďaka kamier podarilo v 27 prípadoch doriešiť majiteľa psa.  Policajti v 59 prípadoch riešili aj nerešpektovanie zákazu fajčenia na zastávke SAD. V 16 prípadoch boli riešení pouliční predajcovia rôzneho spotrebného tovaru. Požívaním alkoholu na verejnosti sa hliadky zaoberali v 24 prípadoch. V rámci verejného poriadku sa policajti denne snažili riešiť neprístojné správanie bezdomovcov nachádzajúcich sa v centre mesta. Všeobecne je veľký problém s migráciou týchto osôb lebo  po vykázaní z jedného miesta presúvajú sa na iné miesto. Väčšinou sa jednalo o bezdomovcov, ktorí nemajú žiadnu ochotu pracovať a odmietajú cudziu pomoc napr. pri zimnom ubytovaní.       

 Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1723 prípadov porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu bolo v blokovom konaní doriešených 1628 priestupkov. Za uložené blokové pokuty vybrali policajti celkom 22.115,-€. Z pohľadu početnosti každých 24 hodín boli zistených  približne päť priestupkov. Najčastejšie riešenými priestupkami na úseku cestnej premávky boli priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z dopravných značení: IP24a-B33–zóna s dopr.obmedzením – 363 prípadov,  B34 – zákaz zastavenia – 337 prípadov, C7-kruhový objazd – 242 prípadov a porušenie §25 zákona o cestnej premávke parkovanie na tráve a chodníku - 105 prípadov. Podľa ulíc bolo najviac priestupkov na úseku cestnej premávky zistených na ul. Nám. slobody-545, Komenského–386, SNP–136, Cukrovarská– 90, Šulekovská-31. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili policajti MsP v 201 prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča).

Mestská polícia spolupracuje pri odchyte túlavých psov s OZ Tulák a  so Slobodou  zvierat Bratislava na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb. V priebehu sledovaného obdobia bol občanmi mesta Sereď a policajnými hliadkami  celkovo nájdený túlavý  pes v 40 prípadoch. Z toho sa u 21 psov našiel skutočný majiteľ.  V 4 prípadoch si psíka ponechal nálezca a v 11 prípadoch sa o nájdených psíkov postaralo OZ Tulák, ktoré im našlo dočasný domov a v troch prípadoch bol pes umiestnený v Slobode zvierat Bratislava.

Pri objasňovaní protiprávnej činnosti v meste Sereď policajti MSP úzko spolupracujú s policajným zborom  OO PZ Sereď, kde si navzájom vymieňajú poznatky, a pomáhajú si pri služobných zákrokoch, spoločných akciách, pri predvádzaní zadržaných osôb. Príkladom je zadržanie páchateľov vykrádania rodinného domu, alebo zadržanie unikajúceho  páchateľa krádeže odevných zvrško. V roku 2013 bola dobrá spolupráca aj s OR PZ, ODI Galanta a odborom kriminálnej polície pri hľadaní osôb, pri pátraní a predvádzaní podozrivých osôb a tiež pri poskytovaní dokumentácie  protiprávnej činnosti zachytenej kamerovým systémom.