Mestská polícia Sereď

http://msp.sered.sk
Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď Mestská polícia Sereď
Sobota, 30.09.2023
Meniny dnes oslavuje: Jarolím    
» Menu
» Chcete poradiť?
» Kontakt
Mestská polícia Sereď
Jesenského 3015
926 01 Sereď

Telefón:
+421/31/78 92 541
+421/903/43 47 68

Tiesňová linka volania:
159

e-mail:
mestskapolicia@sered.sk
prevencia@sered.sk

Informácie o kamerovom systéme

V Seredských novinkách p. Stanislava Janegová uverejnila rozhovor so zástupcom náčelníka MsP o kamerovom systéme mesta Sereď. Prepis rozhovoru uvádzame:

Kamerový systém plní dôležitú funkciu

Ani policajt nemôže mať oči všade. Túto známu vetu sme už zrejme počuli stokrát. A veru je to pravda. Aby mali mestskí policajti prehľad o tom, čo sa v meste deje, pomáha im kamerový systém. Vďaka nemu často odhalia to, čo si bežne nemusíte všimnúť ani vy. Na túto tému som sa porozprávala so zástupcom náčelníka MsP v Seredi Petrom Sokolom....

Aká je história kamerového systému v meste Sereď?

Začiatky siahajú do roku 2000, kedy sme spolu s bývalým náčelníkom MsP Milošom Klenovičom predkladali na rokovanie Mestského zastupiteľstva materiál na zriadenie kamerového systému v meste, ale žiaľ vtedy nebol schválený. Podarilo sa to až v roku 2002. V prvej etape bolo schválené vybudovanie operačného strediska a jedna kamera na svetelnej križovatke. V roku 2003 poslanci schválili dve nové kamery na Námestí slobody a Námestí republiky. Ďalšie rozšírenie nastalo v roku 2004, pridaním dvoch kamier na Kúpeľnom námestí a pred Billou. Ďalšie dve nové kamery boli do systému pridané v roku 2006. Väčší počet bol osadený v roku 2011, kedy v rámci revitalizácie malého parku v tejto oblasti pribudlo až šesť kamier. Najväčšie jednorázové rozšírenie nastalo až v roku 2012, kedy sme do systému pripojili ďalších 15 nových kamier.   Okrem spomenutých kamier, MsP zabezpečuje monitorovanie verejných priestranstiev aj pomocou webkamerového systému, t.j. statickými kamerami, ktorých je v súčasnosti pripojených presne19 kusov.

Kto sa podieľal na financovaní kamerového systému?

Samozrejme, že najväčšiu zásluhu pri financovaní kamerového systému má mesto Sereď, a v rámci vypracovaných projektov bolo úspešné aj pri získaní značnej podpory pri jeho realizácii z Úradu vlády SR pre prevenciu Kriminality prostredníctvom Okresného úradu Trnava, resp. Krajského úradu Trnava (600.000,-Sk ; 300.000,-Sk; 32.000,-€). V roku 2011 boli kamery financované z eurofondov.

Koľkými kamerami momentálne disponuje MsP?

Do systému je pripojených 20 otočných kamier. To sú kamery, ktoré môže operačný policajt ovládať, približovať alebo otáčať. Tieto kamery sú z hľadiska monitorovania najlepšie. Majú 36x optický zoom a možno nimi priblížiť objekt vzdialený od kamery aj 150 metrov. Kamery môžu pracovať pri minimálnom nočnom osvetlení. V systéme máme aj kamery s IR laserom, ktoré vidia aj za úplnej tmy.
Statických kamier je pripojených celkovo 31 kusov. To sú kamery, ktoré sú pevne nastavené na určité miesto a s ktorými operačný pracovník nemôže pohybovať.  Na trhu je nespočetne veľa druhov kamier, ale ak chceme kvalitnú kameru, musíme si vyberať. V súčasnosti sa pohybujú finančné náklady na osadenie jednej kamery s celkovým príslušenstvom približne v sume od 2 tis. až po 4 tis. eur. V cene sú zahrnuté prevodníky, optické káble, elektrina a pod. Závisí to samozrejme aj od miesta pripojenia.

Akým spôsobom ste vyberali miesta na ktorých sú teraz osadené kamery?

Otočné kamery sme postupne osádzali v centre mesta, kde sa podchytili jednotlivé križovatky a miesta s najväčším pohybom osôb. Umiestňovanie bolo vždy konzultované s riaditeľmi OO PZ a z pohľadu polície môžem s určitosťou povedať, že ani jedna otočná kamera, ktorá je teraz pripojená do kamerového systému nie je umiestnená zle. Samozrejme, že každý môže mať na umiestňovanie iný názor, ale ak nepracuje v polícii, tak nemá vôbec žiadne informácie o situácii v meste. Osadzovanie webkamier vzniklo z dôvodu monitorovania priestranstiev, kde dochádzalo buď k zakladaniu čiernych skládok, krádežiam, poškodzovaniu mestského majetku alebo pohybu rôznych záujmových osôb. Tu môžem tiež potvrdiť, že niektoré takto osadené kamery splnili účel na 100% a tým pádom je možné ich aj presunúť.

Kto sleduje kamerový systém?

Do novembra roku 2012 kamery sledoval iba jeden operačný policajt, ktorý si okrem toho plnil aj ďalšie svoje úlohy. Presťahovaním Mestskej polície do nových a väčších priestorov vznikla situácia, že bolo možné zriadiť chránenú dielňu do ktorej sme prijali osem zamestnancov – osoby ZŤP. Takto sme mohli od novembra 2012 zaradiť na jednej zmene dve osoby, ktoré sústavne monitorujú verejné priestranstvá. Takže spolu s operačným policajtom sledujú kamery prevažne tri osoby, ak operačný neplní iné úlohy.

Ako taká kamera funguje?

Kamera funguje presne tak ako vaša domáca kamera s malým rozdielom. Snímaná je iba oblasť na ktorú sa kamera pozerá. Kamera zaberá približne 50 stupňový uhol, čiže zvyšných 310 stupňov okolo kamery operačný na monitore nevidí. Samozrejme, že výhodou týchto kamier je možnosť naprogramovania, a teda ak kameru neovláda operačný, tak kamera má nahratú svoju jazdu pri ktorej sa postupne sníma celé okolie pred kamerou. Predstava niektorých občanov, že ak je určitý priestor v dosahu kamery, tak všetko čo sa v jej okolí deje, bude aj nahraté, je ale veľmi mylná. Z uvedeného dôvodu vždy vyzývame občanov, aby nám boli nápomocní pri nahlasovaní rôznych protiprávnych konaní. Zavolaním na MsP a uvedením miesta skutku je možné kameru okamžite natočiť na miesto a protiprávne konanie zdokumentovať. Toto je pre nás veľká pomoc od občana. Polícia nechce a nepotrebuje, aby to občan riešil, ale ak niečo vidí, stačí zavolať na známe telefónne číslo159. Aj napriek tomu, že kamerový systém sledujú 3 osoby, pre väčší počet kamier si nemusia vždy všimnúť niečo protiprávne. Ako som spomenul kamera zaberá pri pohľade len 50 stupňový uhol, čo je veľmi málo z 360 stupňov. Naprogramovaná jedna otočka jazdy kamery trvá približne od 2 do 4 minút. Obsluha kamerového systému môže byť sústredená na udalosť snímanú jednou kamerou a vtedy nemôže sledovať iný monitor. A práve v týchto situáciách nám veľmi pomôže nahlasovanie videných udalostí od obyvateľov. Sledovanie kamier zodpovednými osobami je veľmi dôležité. Rovnako dôležitá je ale aj spolupráca zo strany občanov. Bez nej je kamerový systém menej účinný. Veľa vecí sa v momente konania nespozoruje, ale nakoľko sa záznam v systéme uchováva, výhodou je jeho spätné prezretie.

Pohľad z kamery umiestnenej na svetelnej križovatke  TU:

Pohľad z kamery umiestnenej na Cukrovarskej ul.  TU

Podľa toho, čo hovoríte, je zrejme kamerový systém nenahraditeľným pomocníkom pri vašej práci....

To určite áno. V poslednej dobe je veľký trend na zriaďovanie kamerového systému, či už doma, vo firmách alebo v mestách. Dobre vieme, že polícia má veľké problémy pri objasnení rôznych skutkov, ak nemá svedkov, alebo nemá nejaké podporné záznamy. Náš kamerový systém už niekoľko krát pomohol štátnej polícii pri objasnení riešených vecí. Denne spolupracujeme so štátnou políciou a odovzdávame jej výstupy z kamier. Stretávame sa s tým, že občania sa v tejto dobe boja svedčiť proti niekomu a práve v takých prípadoch pomáha kamerový systém, pretože pri zaznamenaní udalosti môže niekoho usvedčiť.

Kto môže manipulovať s nahrávkami v kamerovom systéme?

V zmysle §15 ods.7 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov... je presne daný spôsob monitorovania. Uvedený § hovorí, že Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný. Tento priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak“ .   Z uvedeného vyplýva, že do nahratých záznamov môže nahliadať iba štátna a mestská polícia. Podľa interných predpisov na MsP som zodpovednou osobou ja a iba ja môžem štátnym orgánom poskytovať nahrávky z kamerového systému. Policajti MsP a iné osoby sa k nahratým záznamom nedostanú.  V zmysle zákona o ochrane osobných údajov bolo možné takto uložený záznam archivovať iba 7 dní a po tomto čase musel byť záznam zlikvidovaný. Novelizáciou zákona bolo určené, že takto získaný záznam je možné teraz archivovať 15 dní.

Plánujete dokúpiť ďalšie kamery?

Koncom roka 2013 sme vypracovali projekt na získanie dotácie na kamerový systém pre šesť nových otočných kamier, ktorých umiestnenie už bude realizované na jednotlivých sídliskách. Na Námestí slobody a Garbiarskej ulici plánujeme osadiť dve kamery. Ďalšiu chceme umiestniť na Novomestskej ulici pri Kolkárni, na Jesenského sídlisku, na Vonkajšom rade/Fándlyho a jednu kameru plánujeme ešte osadiť do areálu cintorína. Schvaľovanie by malo byť v apríli, tak pevne verím, že budeme úspešní.